Ausschüsse

Prüfungsausschuss

Obm.

Knabel Günther

Obmstv.

Ing. Rajkovats Robert BEd

Weitere Mitglieder

Karacsonyi Daniel MA, Liszt Christoph, Reiter Bianca, Tomsits Gottfried, Weisz Petra MSc,

 

Agrarausschuss

Obm.

Karacsony Thomas

Obmstv.

Szmolyan Stefan

Weitere Mitglieder

Bernar Mario, Liszt Christoph, Ing. Muhr Gerhard, Kurz

Maria-Magdalena, Weisz Petra MSc

 

Bau-, Ver- u. Entsorgungsausschuss

Obm.

Ing. Bradl Bernd

Obmstv.

Knabel Günther

Weitere Mitglieder

Ing. Muhr Gerhard, Kurz Maria-Magdalena, Mag. Tangl Tobias, Szmolyan Stefan, Tomsits Gottfried,

 

Berufungsausschuss

Obf.

Weisz Petra MSc

Obmstv.

Ing. Bradl Bernd

Weitere Mitglieder

Kelemen Marina, Ing. Muhr Gerhard, Steinbacher Günter, Szmolyan Stefan, Mag. Tangl Tobias

 

Gesundheits- u. Umweltausschuss

Obf.

Reiter Bianca

Obfstv.

Kurz Maria-Magdalena

Weitere Mitglieder

Bernar Mario, Kelemen Marina, Kiss Jennifer BSc, Knabel Günther, Ing. Rajkovats Robert BEd

 

Kultur- u. Tourismusausschuss

Obm.

Karacsonyi Daniel MA

Obfstv.

Kurz Maria-Magdalena

Weitere Mitglieder

Ing. Bradl Bernd, Kiss Jennifer BSc, Ing. Rajkovats Robert BEd, Steinbacher Günter, Tomsits Gottfried

 

Umweltgemeinderat

Kiss Jennifer BSc

Stv.

Knabel Günther

 

Jugendgemeinderat

Liszt Christoph

Stv.

Kurz Maria-Magdalena

 

Feuerwehrbeiräte

Knabel Günther, Mag. Tangl Tobias

 

Tourismusverband
Region Oberwart

Karacsonyi Daniel MA, Kiss Jennifer BSc, Steinbacher Günter

 

Kindergarten-Kooperationsausschuss

Bgm. Kramelhofer Martin, Vbgm. Tangl Günter, Stipits-Seltsam Carina